Letní tábor pro mladší děti ve Štítarech 2022

Letní tábor pro mladší děti se uskuteční v termínu 24. – 30. 7. 2022 na táborové základně Junior ve Štítarech. Jedná se o krásné místo přímo u Vranovské přehrady.

Tábor je určen dětem, které už chodí do školy, ve věku od 6 do 13 let. Cena činí 1 700 Kč a platit se bude v hotovosti v den příjezdu na tábor. 

Přihlášku je možné podat nejpozději do 26. 6. 2022, případně do naplnění kapacity tábora.

Hlavním vedoucím je tentokrát Šimon Kovář, na kterého se můžete obrátit s jakýmikoliv dotazy. Kontakty jsou následující: email: taborstitary@seznam.cz, telefon: 777 367 343.

Pro přihlášení dětí můžete využít kteréhokoliv z následujících způsobů:

 • Zaslání naskenované přihlášky na email: taborstitary@seznam.cz.
 • Zaslání vytištěné přihlášky obyčejnou poštou na adresu: Římskokatolická farnost Valeč, Valeč 3, 675 53.
 • Osobní podání přihlášky panu faráři ve Vaší farnosti.
 • Vyplnění elektronické přihlášky, kterou najdete níže.

Na tomto místě najdete všechny důležité informace a dokumenty:

 • Přihláška a základní informace pdf / doc
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf / doc
 • Prohlášení zákonného zástupce dítěte pdf / doc
 • Vybavení účastníka tábora pdf / doc
 • Plakát pdf

Elektronická přihláška


  Jméno a příjmení dítěte

  Datum narození

  Adresa trvalého bydliště (včetně PSČ)

  Zdravotní pojišťovna

  Rodné číslo

  Plavec/neplavec

  Předchozí táborové zkušenosti

  Počet sourozenců

  Jména rodičů (zákonných zástupců)


  Kontaktní telefon


  Kontaktní email

  Zdravotní i jiná omezení / léky

  Léky (včetně dávkování)

  Alergie (včetně léků a dávkování)

  Dietní opatření

  Pohybová omezení

  Speciální potřeby dítěte (např. ADHD, autismus atd.)

  Jiné (např. náměsíčnost, výrazné povahové rysy atd.)

  Velikost trička

  V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) beru na vědomí, že Římskokatolická farnost Dalešice, se sídlem Dalešice 20, 675 54 Dalešice, IČO: 64269299 (dále "správce") zpracovává výše uvedené údaje nutné pro administrativu a organizační zajištění tábora. V případě nutnosti je po nás mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných Správcem.

  Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci tábora, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti Správce., pokud nebudou v rozporu s dobrými mravy.

  Rodiče i dítě souhlasí se zasíláním obchodních nabídek Správce. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění přihlášek na letní tábor.

  Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa rodičů, telefonický kontakt rodičů se uděluje na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie, videozáznamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

  Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
  - Sdružení Petrov, Petrov 6, 602 00 Brno IČO: 48515221 (poskytovatel ubytovacích služeb)
  - Ostatní oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.)

  Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

  • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
  • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
  • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
  • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
  • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
  • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
  • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
  • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
  • mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

  Tuto závaznou přihlášku a správnost všech uvedených údajů stvrzuji svým podpisem, zároveň souhlasím se zpracováním výše uvedených údajů.
  (do 18 let rodič nebo zákonný zástupce)

  Souhlasím s výše uvedeným